calvin coolridge

C // My Interview with "Regular Humans Rebellion"

Regular Humans Rebellion Interview with Calvin Coolridge

cover art

C // "Choices" x TaeDot

“Choices” x TaeDot (Cover art by calvin coolridge)

cover art

C // "Sharks & Piranhas" & "Free Me" x Houndro

Cover art for Houndro

cover art

C // "The Preview" x D.K.

Cover Art for D.k. Highrollin.

3D Art

C // "Grave" March 29, 2019 (3D Art Post)

3d artwork depicting a grave by calvin coolridge